ภาษา : 
  

ของที่ได้รับยกเว้นอากร


 ของที่ได้รับยกเว้นอากร

           ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ รองเท้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น หรือของใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับการยกเว้นอากร ทั้งนี้ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน หากไม่มี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามหลักฐานอื่นประกอบ แต่ของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้จะต้องมีปริมาณไม่เกินที่กำหนด ดังนี้ 

          -  บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม

          -  สุรา 1 ลิตร  

 

เงินตรา

 

      เงินไทย

       -  ขาออก ผู้เดินทางสามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรได้ คนละไม่เกิน 50,000 บาท เว้นแต่การนำออกไปยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ พม่า สปป. ลาว   เขมร มาเลเซีย และเวียดนาม สามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไปได้คนละไม่เกิน 500,000 บาท

 

       -  ขาเข้า สำหรับการนำเงินสกุลบาทเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้เดินทางสามารถนำเข้ามาได้โดยไม่จำกัดมูลค่า

 

       เงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศ ทั้งขาเข้า – ขาออก

 

       ปัจจุบันไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร แต่หากบุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอก หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าสองหมื่นดอลล่าร์สหรัฐ(20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร การไม่สำแดงรายการในการนำเงินตราต่างประเทศมีความผิดทางอาญา